هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا

 

اعضاء هیأت مدیره شرکت

آقای مهندس مسعود ابکاء

رئیس هیأت مدیره

آقای دکتر  بهرام سبحانی

نائب ریس هیأت مدیره

آقای مهندس محمد ابکاء

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

آقای مرتضی  ملکیان

عضو هیأت مدیره

آقای عبد الحسین سیف الهی

عضو هیأت مدیره