شرکت قائم تراز سپاهان

شرکت قائم تراز سپاهان

شرکت قائم تراز سپاهان

زمـيـنــه هــاي فـعــالـيـت :

تهيه انواع صورت هاي مالي تلفيقي و طرح اوراق مشاركت

خدمات مالي و قانوني نظارت بر امور تصفيه شركت ها

خدمات حرفه اي اصلاح حساب و تحرير دفاتر قانوني

تهيه گزارش و ارزيابي بهاي پايه سهام

خدمات حسابرسي و بازرسي قانوني

ارائه انواع سيستم هاي مكانيزه مالي

خدمات حسابداري و حسابرسي

مشاوره مالي و مالياتي

آدرس ، وب سایت، تلفن، پست الکترونیک :

اصفهان، بلوار دانشگاه، نبش خيابان توحيد ،شماره 49

تلفن :  36281020-29  (031)

فکس : 36245568  (031)

کد پستی: 8173939581

صندوق پستی : 763-81465